Regulamin sklepu internetowego draken.com.pl (od dnia 25.12.2014)

 

Sklep internetowy draken.com.pl, działający pod adresem www.draken.com.pl, prowadzony jest przez Grzegorza Puchalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 'DRAKEN Puchalski Grzegorz', ul. św. M. M. Kolbego 27, 15-174 Białystok, NIP: 966-158-74-32, REGON: 200203139,, Email: sklep@draken.com.pl, telefon: (48) 880 798 666.

 

Sklep Internetowy draken.com.pl szanuje prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta (Dz.U. z dnia 24.6.2014r. poz.827). Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

 1. Pojęcia użyte w Regulaminie i sposób ich rozumienia:

  1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego www.draken.com.pl;

  2. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www. draken.com.pl;

  3. Klient – każda osoba fizyczna lub prawna która za pośrednictwem Sklepu składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży, a także każda osoba fizyczna lub prawna która kieruje do Sprzedawcy zapytanie ofertowe

  4. Konsument – osoba fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  5. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący Sklep.

  6. Zamówienie – jest to złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 

 

 

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronie i podstronach Sklepu, nie są stanem magazynowym ani ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego przeglądanie zawartości Sklepu, takiego jak np. komputer stacjonarny, komputer przenośny, smartfon, tablet itp.;

  2. posiadanie dostępu do sieci Internet;

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem systemu zamówień elektronicznych na stronie www.draken.com.pl  lub za pomocą adresu e-mail - sklep@draken.com.pl

 2. Przedmiotem Zamówień składanych przez Klienta mogą być towary znajdujące się w zaproszeniu do składania ofert na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach. 

 3. Na każdym etapie realizacji Zamówienia Klient informowany jest o jego stanie. W przypadku opóźnienia w realizacji Zamówienia ponad 7 dni Klient podejmuje decyzję o dalszym sposobie jego realizacji lub o odstąpieniu od realizacji Zamówienia.

 4. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT. 

 5. Do podanych w sklepie cen doliczane są koszty wysyłki o których wysokości klient jest poinformowany przed złożeniem zamówienia. 

 6. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówionych towarów wraz z podatkami, a także wszelkich innych kosztach związanych z realizacją umowy.

 7. Rabaty wprowadzone w ramach akcji promocyjnych nie sumują się z innymi promocjami. 

 8. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu, Klient wybiera towary znajdujące się na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach. Po dokonaniu wyboru towaru, Klient poprzez kliknięcie na opcję „Dodaj do koszyka”  zamieszcza towar w wirtualnym koszyku. W trakcie wizyty w Sklepie, Klient może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz dodawać lub usuwać z koszyka wybrany towar. Po podjęciu decyzji o skierowaniu do Sprzedawcy Zamówienia, Klient podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, telefon, e-mail oraz dane adresowe). Po potwierdzeniu poprawności danych, Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za towar oraz wyboru sposobu dostawy zakupionego towaru. Zamówienie zostaje skierowane do Sprzedawcy po kliknięciu przez Klienta na opcję „Potwierdzam zamówienie - płacę przelewem ” albo „Potwierdzam zamówienie - płatność przy odbiorze” , w zależności od wyboru formy płatności. Następnie Sprzedawca potwierdza Klientowi dostępność towarów i przesyła do Klienta wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia – z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

 9. Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem przesłania Zamówienia do Sprzedawcy.

 10. Sklep przewiduje następujące formy płatności za towar, do wyboru przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu:

  1. płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier,

  2. przelewem bankowym na konto sklepu,

 11. Wraz z towarem Sprzedawca przesyła paragon lub fakturę, w zależności od woli Klienta.

 12. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie 7 dni od zawarcia umowy , Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na adres poczty elektronicznej o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia (nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia). W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy.

 13. Odstąpienie od umowy:

  1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30.5.2014r. o prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną, nie nabywającą towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru, bez podawania przyczyny. Dotyczy to umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

  2. Bieg terminu dla odstąpienia od umowy co do zasady biegnie od chwili wydania konsumentowi rzeczy przez osobę doręczającą przesyłkę, z szczególnymi postanowieniami zawartymi w art. 28 ustawy o prawach konsumenta.

  3. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta, w warunkach określonych powyżej, dokonuje się poprzez złożenie stosowanego oświadczenia, które może być złożone przy wykorzystaniu formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Dla zachowania terminu wypowiedzenia wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu za pośrednictwem poczty polskiej lub na email:sklep@draken.com.pl.

  4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot zapłaconej kwoty następuje na rachunek bankowy konsumenta, z którego następowała płatność, chyba że konsument wskaże inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot obejmuje również koszty najtańszej wysyłki oferowanej przez sklep, zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumentów. W przypadku zwrotu połowicznego zwrot kosztu wysyłki w kwocie różnicy do kwoty wysyłki za pozostałe niezwracane produkty.  Zwrot rzeczy przez Klienta następuje nie później niż 14 od od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki w taki sposób aby odsyłany towar nie uległ uszkodzeniu.

   

  1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  2. Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

  3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów sprzedaży towarów:

   • nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   • które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 14. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary wolne od wad fizycznych i prawnych.

 15. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany wyżej , e-mailem na adres e-mail: sklep@draken.com.pl 

 16. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz wady fizyczne i/lub prawne towaru będące podstawą reklamacji.

 17. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 18. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy sprzedaży Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:

  1. pocztą elektroniczną na adres sklep@draken.com.pl

  2. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 880 798 666

 19. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy sprzedaży Sprzedawca będzie się  kontaktować  z Klientem e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres wskazany przez Klienta, a ponadto telefonicznie w przypadku podania przez Klienta numeru telefonu. 

 20. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach rzeczników praw konsumenta oraz na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. Klient może także zwrócić się do:

  1. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów;

  2. stałego polubownego sądu konsumenckiego;

  3. wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.

 21. Konsumenci mogą wykorzystać drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych sądów konsumenckich. Sądy konsumenckie działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej i rozpatrują spory o prawa majątkowe między konsumentami i przedsiębiorcami, wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10tys. zł., za wyjątkiem Sądu Konsumenckiego w Warszawie, który rozpatruje sprawy bez względu na wartość przedmiotu sporu.

 22. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

 23. Zdjęcia sprzedawanych części są wykonane przez lub na zlecenie Sprzedawcy i w związku z tym Sprzedawcy przysługują do nich odpowiednie prawa autorskie. W związku z powyższym jakiekolwiek kopiowanie, korzystanie, sprzedawanie czy inne rozporządzanie zdjęciami jest zabronione, a zdjęcia jako Utwór podlegają ochronie prawnej.

 24. Numery producentów części użyte są w Sklepie w celach informacyjnych i porównawczych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy dana część jest oryginalna, czy wyprodukowana na wzór części oryginalnej – prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

 25. Dostęp do Regulaminu każdy może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu.

 26. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

 27. Numer OE podany jest w celach informacyjnych - w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy dana część pasuje do samochodu Klienta prosimy o kontakt e-mail, telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego.

 28. Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców
 29. Części należy montować w wyspecjalizowanych warsztatach
 30. Zdjęcia na stronie są tylko poglądowe i części mogą różnić się od tych na zdjęciu.
 31. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  DRAKEN Puchalski Grzegorz z siedzibą w Białymstoku przy ul. św. M.M. Kolbego 27

  Kontakt z DRAKEN Puchalski Grzegorz możliwy jest pod numerem tel. nr 880 798 666 lub adresem email: sklep@draken.com.pl
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przekazania oferty drogą elektroniczną lub telefoniczną.
  Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
  • DRAKEN PUCHALSKI GRZEGORZ,
  • partnerzy DRAKEN PUCHALSKI GRZEGORZ wykonujący na jego rzecz zadania na podstawie osobnych umów.
  Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
  Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości podjęcia działań związanych z obsługą zgłoszenia.

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DRAKEN Puchalski Grzegorz
ul. sw. M. M. Kolbego 27
15-174 Białystok
sklep@draken.com.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównania.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej
W związku z wprowadzeniem z dniem 25.05.2018 przepisów RODO prosimy o zapoznanie się z informacją odnośnie przetwarzania danych w naszej firmie.
Proszę kliknąć na link w celu uzyskania szczegółów